ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Ι.Κ.Ε.

EFARMOGI-LP I.K.E.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις των εταιρειών έχουν ως σκοπό να πληροφορήσουν το επενδυτικό κοινό, τους Μετόχους, τα Πιστωτικά Ιδρύματα, τους εργαζομένους και γενικά οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές της επιχείρησης.

Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με συγκριμένες λογιστικές αρχές και πρότυπα. Οι χρήστες με τη μελέτη των Οικονομικών Καταστάσεων οδηγούνται σε συμπεράσματα αναφορικά με τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα ενός Οικονομικού Οργανισμού. Λαμβάνουν αποφάσεις για τις επενδύσεις τους μέσω μετοχών ή συμμετοχών σε Εταιρείες, για την ενίσχυση ή τη διακοπή χρηματοδοτήσεων που τους παρέχουν και κάνουν τις μελέτες και τους προϋπολογισμούς τους αναφορικά με τα μερίσματα που υπολογίζουν ότι πρόκειται να αποκομίσουν από τα διανεμηθέντα κέρδη των Επιχειρήσεων στις οποίες έχουν επενδύσει. Μέσω τη διαρκούς και διαχρονικής μελέτης των Οικονομικών Καταστάσεων οι Χρήστες διαμορφώνουν άποψη και εκτιμούν τις εκάστοτε διοικήσεις των Επιχειρήσεων σχετικά με την ικανότητα τους να διαχειρίζονται τα περιουσιακά τους στοιχεία και να τις καθιστούν ικανές να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους καθώς και να δημιουργούν κέρδη, να καθίστανται αποδοτικές και να προσθέτουν αξία στην επένδυση των μετόχων τους. Επομένως η ορθή σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και επιλογή των κατάλληλων λογιστικών αρχών είναι προϋπόθεση για την σωστή απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των εταιρειών.
 
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από έμπειρους επαγγελματίες της ομάδας «Εφαρμογής Λογιστικών Προτύπων» απευθύνεται κυρίως σε Οικονομολόγους, Λογιστές  και σε Εταιρείες οποιασδήποτε μορφής και μεγέθους (Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου).
 

Η φιλοσοφία μας είναι να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου Λογιστικές, Φορολογικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες. Για να επιτύχουμε τους στόχους της συνεργασίας μας, βρισκόμαστε σε άμεση και διαρκή επαφή μαζί σας.