ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Ι.Κ.Ε.

EFARMOGI-LP I.K.E.
   Αρχική      Εκδόσεις βιβλίων      Έκδοση Βιβλίου Εφαρμογής Ε.Λ.Π. (Ν. 4308/2014) (έκδοση 2016)

Ο αντικειμενικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση μιας μεθοδολογίας βήμα-βήμα μετάβασης των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών με βιβλία τρίτης κατηγορίας από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.). Δηλαδή προτείνεται ένας από τους τρόπους οργάνωσης των διαδικασιών εφαρμογής των Ε.Λ.Π. προσπαθώντας να διευκολύνει αυτή την διαδικασία. Η έννοια Ε.Γ.Λ.Σ. περικλείει όλη την σχετική νομολογία για την δημοσίευση των  οικονομικών καταστάσεων και συγκεκριμένα όπως όριζαν οι νόμοι 2190/20, 3190/55 καθώς και οι σχετικές φορολογικές διατάξεις πριν την ψήφιση του νόμου 4308 (ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)

Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε λογιστές που καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις εταιρειών με βιβλία Γ κατηγορίας και έχουν αποκτήσει επαφή με τα Ε.Λ.Π. (σεμινάρια – μελέτη του Νόμου και της σχετικής λογιστικής οδηγίας της Ε.Λ.Τ.Ε.) και σε σπουδαστές οικονομικών σχολών που έχουν διδαχτεί το Ε.Γ.Λ.Σ. και τα Ε.Λ.Π..

Η προτεινόμενη μεθοδολογία έχει σαν στόχο να περιορίσει το κόστος εργασίας των λογιστών κατά την περίοδο της χρήσης και των εταιρειών διατηρώντας το υπάρχον λογιστικό σχέδιο. Επομένως προτείνεται η διατήρηση της κωδικοαρίθμησης των λογαριασμών σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. καθώς και οι σχετικές εγγραφές τέλους χρήσης. Το ισοζύγιο αυτό θα είναι το φορολογικό ισοζύγιο (η φορολογική βάση) και οι σχετικές εγγραφές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις ώστε να προσδιορίζεται εύκολα και ο σχετικός φόρος εισοδήματος. Οποιεσδήποτε πιθανές εγγραφές προσαρμογής στα Ε.Λ.Π. θα πραγματοποιούνται πάνω στο φορολογικό ισοζύγιο στο τέλος της χρήσης (ή οποτεδήποτε επιθυμούμε να εξάγουμε τις οικονομικές καταστάσεις), οι οποίες εύκολα μπορούν να τηρούνται και σε ένα υπολογιστικό φύλλο Excel. Η προτεινόμενη μεθοδολογία είναι εύχρηστη και για τις μικρές εταιρείες (που αποτελούν την πλειονότητα των εταιρειών) οι οποίες θα πραγματοποιούν ελάχιστες (πιθανόν και καμία) εγγραφές προσαρμογής στα Ε.Λ.Π..  

Η παρούσα εργασία δεν πραγματοποιεί αναφορά στις σχετικές διατάξεις της νομολογίας του Ε.Γ.Λ.Σ. ή των Ε.Λ.Π. (πλην ορισμένων περιπτώσεων) λαμβάνοντας την παραδοχή ότι είναι γνωστές. Μια τέτοια αναφορά θα οδηγούσε σε συγγραφή βιβλίου που δεν θα μπορούσε να εστιάσει στην μεθοδολογία με δεκάδες σελίδες. Επίσης υπάρχει ήδη πλούσια βιβλιογραφία με παρουσίαση των Ε.Λ.Π. από καταξιωμένους λογιστές, και ορκωτούς λογιστές. Αυτά τα βιβλία είναι απαραίτητα κατά την διάρκεια κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και σε αυτά φιλοδοξεί να προστεθεί το παρόν εγχειρίδιο σαν βοήθημα στην διαδικασία.

Επιδίωξη του παρόντος εγχειριδίου είναι να καταστεί όσο το δυνατόν ευανάγνωστο αν και μελετώντας ποσά και νούμερα είναι δύσκολο να επιτευχθεί αυτό. Θέλει υπομονή και συνεχή αναδρομή στις προηγούμενες σελίδες. Η γνώση χρήσης υπολογιστικών φύλλων εργασίας (π.χ. spreadsheet Microsoft Excel) θεωρείται δεδομένη στην παρούσα εργασία και προϋπόθεση για τον τρόπο που παρουσιάζεται.

Η εργασία βασίζεται σε ένα παράδειγμα μιας ανώνυμης εταιρείας που πρόκειται να καταρτίσει τις οικονομικές της καταστάσεις βάσει των Ε.Λ.Π. και ως εκ τούτου στο παράδειγμα έχουν επιλεχθεί τυχαία οικονομικά γεγονότα τα οποία χρίζουν σχετικές προσαρμογές για την μετάβαση στα Ε.Λ.Π.. Στο παρόν εγχειρίδιο στόχος δεν είναι η επεξήγηση της λογιστικής αντιμετώπισης αυτών των γεγονότων αλλά ο τρόπος μεθόδευσης της διαδικασίας εφαρμογής των Ε.Λ.Π. σε όποια οικονομικά γεγονότα και να λάμβαναν χώρα.