ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Ι.Κ.Ε.

EFARMOGI-LP I.K.E.
 
   Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 
  • Ανάλυση αριθμοδεικτών – λογιστικές αναλύσεις

 

  • Μελέτες βιωσιμότητας - Αποτιμήσεις καθαρής θέσης εταιρειών - Αποτιμήσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. - Δ.Π.Χ.Α.

 

  • Διαχειριστικός, λογιστικός και φορολογικός έλεγχος

 

  • Μελέτη, οργάνωση λογιστηρίων - τμημάτων εταιρειών με διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου