ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Ι.Κ.Ε.

EFARMOGI-LP I.K.E.
   Ενδοομιλικές συναλλαγές
 
  • Τεκμηρίωση συναλλαγών συνδεδεμένων επιχειρήσεων (Transfer Pricing, σύνταξη και παρακολούθηση φακέλου τεκμηρίωσης)

 

  • Φορολογικός έλεγχος συναλλαγών συνδεδεμένων επιχειρήσεων

 

  • Προσδιορισμός τιμολογιακής πολιτικής μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων