ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Ι.Κ.Ε.

EFARMOGI-LP I.K.E.
   Εφαρμογή Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α - IFRS)
 
 
  • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
 
  • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α και βάσει των σχετικών διατάξεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών
 
   Εφαρμογή Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
 
 
  • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (Ν. 4308/2014)

 

  • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές για επιχειρήσεις Δημοσίου Δικαίου
 
   Λοιπές λογιστικές εφαρμογές
 
 
  • Κοστολόγηση - Παρακολούθηση αποθήκης

 

  • Σύνταξη προϋπολογισμού - Οικονομικές αναφορές (reporting), βραχύχρονα αποτελέσματα

 

  • Σύνταξη ταμιακών ροών