ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Ι.Κ.Ε.

EFARMOGI-LP I.K.E.
   Αρχική      Εκδόσεις βιβλίων      Έκδοση Λογισμικού Εφαρμογής Ε.Λ.Π. (Ν. 4308/2014)
Το πρόγραμμα βασίζεται στην λογιστική της διπλογραφικής μεθόδου και απευθύνεται σε εταιρείες, που θα καταρτίσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.).
Η χρηστικότητα του προγράμματος, βασίζεται στο γεγονός ότι η εταιρεία μπορεί να εξάγει αρκετά γρήγορα και έγκυρα τις οικονομικές της καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π., χωρίς να μεταβάλει το υφιστάμενο λογιστικό της σχέδιο, δηλαδή διατηρώντας το Ε.Γ.Λ.Σ. και προσθέτοντας νέους κωδικούς λογαριασμών για τις ανάγκες των Ε.Λ.Π... Σαν βάση το ισοζύγιο της εταιρείας θα παραμένει όπως ορίζουν οι φορολογικές διατάξεις (φορολογική βάση), καθώς και οι εγγραφές κλεισίματος που πραγματοποιεί σε αυτό το ισοζύγιο δεν θα μεταβληθούν (για λόγους συντομίας θα αποκαλείται στο παρόν εγχειρίδιο «Φορολογικό Ισοζύγιο»).
Εισάγοντας το Φορολογικό Ισοζύγιο στο Πρότυπο και πραγματοποιώντας τις σχετικές εγγραφές προσαρμογής των Ε.Λ.Π., η εταιρεία έχει την δυνατότητα να εξάγει αυτόματα τις οικονομικές καταστάσεις όπως ορίζουν τα Ε.Λ.Π..
 
Το πρόγραμμα «Πρότυπο Εφαρμογής των Ε.Λ.Π.» είναι σε περιβάλλον Microsoft Excel και χρησιμοποιεί τον κώδικα της Visual Basic. Χωρίζεται σε 10 Ενότητες, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους και είναι αναπόσπαστα υπολογιστικά φύλλα. Το interface(εμφάνιση-δομή) του προγράμματος πραγματοποιήθηκέ με βάση την χρηστικότητα του και φαίνεται αρκετά φιλικό στον χρήστη. Πέραν από συγκεκριμένες καταχωρίσεις  που επιτρέπει το πρόγραμμα (π.χ. στις εγγραφές προσαρμογής, εισαγωγή του Φορολογικού Ισοζυγίου), άλλες καταχωρίσεις δεδομένων ή αλλαγές στην δομή του προγράμματος δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση λανθασμένων εγγραφών ή εισαγωγή στοιχείων, εμφανίζονται ανά ενότητα μηνύματα για την διόρθωση τους τα οποία ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη του. Σε περίπτωση μη διόρθωσης των σχετικών καταχωρήσεων, τα μηνύματα παραμένουν μέχρι και την διόρθωση. Ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι αν παραβλέψει τα σχετικά μηνύματα, οι οικονομικές καταστάσεις δεν θα ολοκληρωθούν και θα είναι λανθασμένες.
 
 
Μαζί με την άδεια χρήσης του προγράμματος "Πρότυπο Εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων", δίνεται και άδεια χρήσης για πρόσθετο πρόγραμμα "Πρότυπο Εφαρμογής των Ταμιακών Ροών βάσει Ε.Λ.Π." έκδοση 1,00 (με την έμμεση μέθοδο).