ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Ι.Κ.Ε.

EFARMOGI-LP I.K.E.
 
   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

I. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

II. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

III. ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

IV. ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/20Χ1 - ΕΥΡΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ Δ.Π.Χ.Α

V. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

VI. ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 31/12/20X1

VII. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. 01/01/20Χ2 (31/12/20Χ1)

VIII. ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/20Χ2 - ΕΥΡΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ Δ.Π.Χ.Α

IX. ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 31/12/20X2

X. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. 31/12/20Χ2 (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ)

XI. ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/20Χ3 - ΕΥΡΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ Δ.Π.Χ.Α

XII. ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 31/12/20X3

XIII. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. 31/12/20Χ3 (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

XIV. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α

XV. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.      2

XVI. ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Α. 

XVII. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

XVIII. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

XIX. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

XX. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ


Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και των οικονομικών γεγονότων φέρνει για μια ακόμα φορά τους λογιστές στην δύσκολη θέση να αναλάβουν την ευθύνη της ορθής μετατροπής των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών στις νέες απαιτήσεις. Η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.-IFRS) δεν είναι παρά ένας νέος κώδικας επικοινωνίας της ίδιας «γλώσσας» για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη (και όχι μόνο).
Αυτό δεν σημαίνει ότι τα Λογιστικά Πρότυπα που χρησιμοποιεί κάθε χώρα είναι «χειρότερα» ή «καλύτερα» από τα Δ.Π.Χ.Α. και δεν έχει νόημα να πραγματοποιηθεί τέτοια σύγκριση αφού ο σκοπός είναι η σύνταξή ενός κοινού λογιστικού κώδικα μεταξύ των χωρών.
 
Οι Έλληνες λογιστές δραστηριοποιούνται σε ένα πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλλον με τεράστια σε όγκο χρηματοοικονομική, φορολογική νομολογία (νόμοι, αποφάσεις, γνωματεύσεις) και για 30 χρόνια σε ασταθές φορολογικό καθεστώς. Αυτό δυσχεραίνει την εργασία τους και οι νέες απαιτήσεις φαίνονται δύσκολα εφαρμόσιμες. Παρόλα αυτά οι Έλληνες λογιστές έχουν ανταποκριθεί αξία στις υποχρεώσεις τους μελετώντας καθημερινά, θυσιάζοντας τον προσωπικό τους χρόνο και είναι έτοιμοι να εργαστούν για να αντεπεξέλθουν και στις νέες προκλήσεις του παγκόσμιου οικονομικού γίγνεσθαι.

Ο αντικειμενικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση μιας μεθοδολογίας βήμα-βήμα μετάβασης των οικονομικών καταστάσεων ανώνυμης ή περιορισμένης εύθηνης εταιρείας από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Δηλαδή προτείνεται ένας από τους τρόπους οργάνωσης των διαδικασιών εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α. προσπαθώντας να διευκολύνει αυτή την διαδικασία. Η έννοια Ε.Λ.Π. περικλείει όλη την σχετική νομολογία για την δημοσίευση των  οικονομικών καταστάσεων και συγκεκριμένα όπως ορίζουν οι νόμοι 2190/20, 3190/55 καθώς και οι σχετικές φορολογικές διατάξεις. 

Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε λογιστές που καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις εταιρειών με βιβλία Γ κατηγορίας και έχουν αποκτήσει επαφή με τα Δ.Π.Χ.Α. (σεμινάρια – μελέτη) και σε σπουδαστές οικονομικών σχολών που έχουν διδαχτεί τα Ε.Λ.Π. και τα Δ.Π.Χ.Α..

Η παρούσα εργασία δεν πραγματοποιεί αναφορά στις σχετικές διατάξεις της νομολογίας των Ε.Λ.Π. ή των Δ.Π.Χ.Α. (πλην ορισμένων περιπτώσεων) λαμβάνοντας την παραδοχή ότι είναι γνωστές. Μια τέτοια αναφορά θα οδηγούσε σε συγγραφή βιβλίου που δεν θα μπορούσε να εστιάσει στην μεθοδολογία με εκατοντάδες σελίδες. Επίσης υπάρχει ήδη πλούσια βιβλιογραφία με παρουσίαση των Ε.Λ.Π. ή των Δ.Π.Χ.Α. από καταξιωμένους λογιστές, ορκωτούς λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες. Αυτά τα βιβλία είναι απαραίτητα κατά την διάρκεια κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και σε αυτά φιλοδοξεί να προστεθεί το παρόν εγχειρίδιο σαν βοήθημα στην διαδικασία.

Επιδίωξη του παρόντος εγχειριδίου είναι να καταστεί όσο το δυνατόν ευανάγνωστο αν και μελετώντας ποσά και νούμερα είναι δύσκολο να επιτευχθεί αυτό. Θέλει υπομονή και συνεχή αναδρομή στις προηγούμενες σελίδες. Η γνώση χρήσης υπολογιστικών φύλλων εργασίας (π.χ. spreadsheet Microsoft Excel) θεωρείται δεδομένη στην παρούσα εργασία και προϋπόθεση για τον τρόπο που παρουσιάζεται.

Η εργασία βασίζεται σε ένα παράδειγμα μιας ανώνυμης εταιρείας που επιθυμεί να καταρτίσει τις οικονομικές της καταστάσεις βάσει των Δ.Π.Χ.Α. και ως εκ τούτου στο παράδειγμα έχουν επιλεχθεί τυχαία οικονομικά γεγονότα τα οποία χρίζουν σχετικές προσαρμογές για την μετάβαση στα Δ.Π.Χ.Α.. Στο παρόν εγχειρίδιο στόχος δεν είναι η επεξήγηση της λογιστικής αντιμετώπισης αυτών των γεγονότων αλλά ο τρόπος μεθόδευσης της διαδικασίας εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α. σε όποια οικονομικά γεγονότα και να λάμβαναν χώρα.