ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Ι.Κ.Ε.

EFARMOGI-LP I.K.E.
   Αρχική      Εκδόσεις βιβλίων      Δ.Λ.Π.- Δ.Π.Χ.Α. όπως έχουν υιοθετηθεί και ισχύουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (έκδοση 2015)
 


Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π. – Δ.Π.Χ.Α.) για απεικόνιση των λογιστικών τους καταστάσεων.

Οι λογιστικές αρχές των Δ.Λ.Π. καλύπτονται από ένα μεγάλο φάσμα παραγράφων που εκτός από τις κύριες κατευθύνσεις είναι σχεδόν αδύνατον να εφαρμοστούν χωρίς την συνεχή ανάγνωση τους. Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRIC) εκδίδουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα νέα πρότυπά, διερμηνείες και τροποποιήσεις προτύπων με αποτέλεσμα η παρακολούθηση τους να γίνεται δύσκολα από τους χρήστες. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υιοθετεί όλα τα πρότυπά και που εκδίδει το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων με συνέπεια η δυσκολία παρακολούθησης τους να αυξάνεται.

Προχωρήσαμε στην έκδοση αυτή, γιατί οι επιχειρήσεις - λογιστές, πρέπει να έχουν ένα πρακτικό βοήθημα στα χέρια τους, προκειμένου η μελέτη των Δ.Λ.Π. να πραγματοποιείται εύχρηστα, γρήγορα και με ευανάγνωστη γραμματοσειρά . Η έκδοση αυτή περιέχει όλα τα Δ.Λ.Π. – Δ.Π.Χ.Α., τις Διερμηνείες και τις τροποποιήσεις όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι και 01/01/2015. Επί ουσίας γίνεται μία παράθεση των Δ.Λ.Π. – Δ.Π.Χ.Α. και των Διερμηνειών με εύχρηστα περιεχόμενα για γρήγορη εύρεση και ανάγνωση τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις η συνέχεια της αρίθμησης των παραγράφων δεν υφίσταται που σημαίνει ότι οι παράγραφοι έχουν επαλειφθεί. Όλοι οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υιοθέτηση των Δ.Λ.Π. είναι αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Στην προσπάθεια διευκόλυνσης την ανάγνωσης των Δ.Λ.Π. – Δ.Π.Χ.Α. η έκδοση συνοδεύεται και με CD (με συνδέσμους – links στα περιεχόμενα) που δίδεται δωρεάν στους αγοραστές του βιβλίου.