ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Ι.Κ.Ε.

EFARMOGI-LP I.K.E.
   Αρχική      Βοηθήματα      Θεωρία Αριθμοδεικτών Βάσει Οικονομικών Καταστάσεων Δ.Λ.Π. - Λογισμικό
 
Η οικονομική θεωρία προτείνει τη χρήση Χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις.

Οι οικονομικοί αναλυτές, λογιστές, Διοικήσεις, προκειμένου να αναλύσουν τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, κατάσταση ταμειακών ροών) χρησιμοποιούν ως μέσα τους χρηματοοικονομικούς δείκτες ή αριθμοδείκτες. Με την χρήση αυτών μπορούν να καθορίσουν τις ανάγκες χρηματοδότησης της επιχείρησης καθώς επίσης και τις δυνατότητες διαπραγμάτευσης που έχει με τους εξωτερικούς της χρηματοδότες. Έτσι, μπορούμε να πληροφορηθούμε σε γενικές γραμμές για τη ρευστότητα, τη δραστηριότητα, την αποδοτικότητα και την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης σε σχέση µε την διάρθρωση των κεφαλαίων της και σε τελική ανάλυση την πραγματική κατάσταση ολόκληρης της οικονομικής μονάδας.

Οι αριθμοδείκτες ή χρηματοοικονομικοί δείκτες (financial ratio - accounting ratio) είναι το πηλίκο μεταξύ επιλεγμένων αριθμητικών τιμών που λαμβάνονται από τις οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης. Ένας αριθμοδείκτης παριστάνεται συνήθως είτε με τη μορφή πηλίκου κάποιων μεγεθών είτε με τη μορφή ποσοστού. Καταρτίζονται με σκοπό τον προσδιορισμό της πραγματικής θέσεως ή της αποδοτικότητας των διάφορων τμημάτων ή ολόκληρων τομέων οι οποίοι αφορούν μία οικονομική μονάδα και σε τελική ανάλυση της πραγματικής καταστάσεως ολόκληρης της οικονομικής μονάδας ή και γενικότερα του κλάδου στον οποίο ανήκει η μονάδα αυτή.

Στην προσπάθεια εξυπηρέτησης αυτών των αναγκών των εταιρειών η ομάδα της Εφαρμογής Λογιστικών Προτύπων δημιούργησε ένα εύχρηστο πρόγραμμα (λογισμικό) σε περιβάλλον Excel γρήγορου υπολογισμού και επεξήγησης των Χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών σύμφωνα με τις οικονομικές καταστασεις των Δ.Λ.Π. το οποίο και δίνεται δωρεάν.
 
Κατεβάστε (download):